icon facebook  icon twitter 
  • สินค้าของบริษัทมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ
  • โครงการตอบแทนสังคม
  • ทุกกระบวนการผลิตมีการใส่ใจคุณภาพ
  • บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา
  • นำนวัตกรรมใหม่ๆมาเสริมคุณภาพ และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนในเรื่องการผลิต
  • เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร

ดวงตา

 

 

B27

ใช้ยา ให้ตาปลอดภัย                                                                       
Last Update : 08 May 2018

B28

กระจกตาโก่ง   
Last Update : 08 May 2018

B29

โรคตาแห้ง อันตรายจากการใช้คอมพิวเตอร์ โรคฮิตคนทำงาน  
Last Update : 08 May 2018

B26

ตรวจตา ป้องกันจอประสาทเสื่อม
Last Update : 08 May 2018

B23

ดวงตาแพ้แสง...ระวัง  
Last Update : 03 Mar 2016

B24

เสี่ยงอันตราย 3 ท่าอ่านหนังสือผิดวิธีทำให้ป่วย    
Last Update : 03 Mar 2016

B25

ปกป้องดวงตา-เลือกแว่นกันแดดให้เป็น
Last Update : 03 Mar 2016

B22

โรคทางดวงตา ภัยที่ถูกลืม
Last Update : 16 Jul 2015

B21

รังสียูวี ตัวร้าย ทำลายสุขภาพดวงตา
Last Update : 21 Jun 2015

B20

ปัญหาเกี่ยวกับสายตาผิดปกติ
Last Update : 21 Jun 2015

B19

3 ปัญหาโรคตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ 
Last Update : 21 Oct 2014

B17

ทานปลา...ช่วยอาการตาแห้ง
Last Update : 21 Oct 2014

B18

โทษของการต้มน้ำเดือดหลายๆครั้ง  
Last Update : 21 Oct 2014

B16

การบริหารกล้ามเนื้อตา การดูแลตาด้วยตัวเอง ป้องกันโรคตา  
Last Update : 21 Oct 2014

B15

อดอาหาร ระวังดวงตาเสีย  
Last Update : 31 Oct 2014

B14

หยุดทำร้าย “ตาดำ”  
Last Update : 08 May 2014

B13

เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้   
Last Update : 08 May 2014

B12

ตากุ้งยิง 
Last Update : 08 May 2014

B11

การเปิดไฟนอนตั้งแต่ยังเด็กอาจส่งให้สายตาสั้นได้
Last Update : 23 Sep 2014

B10

การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดตาต้อกระจก
Last Update :  23 Sep 2014

B9

น้ำวุ้นในลูกตาสำคัญไฉน
Last Update : 23 Sep 2014

B6

วิธีโยคะสายตา  
Last Update :  09 Jul 2014

B4

โรคตาแห้ง
Last Update :  09 Jul 2014

B5

ปัญหาสายตาและการมองเห็น  
Last Update : 09 Jul 2014

B3

โรคจอประสาทตาเสื่อม  
Last Update : 09 Jul 2014

B2

โรคเบาหวานขึ้นประสาทจอรับภาพ retinopathy 
Last Update : 30 Jun 2014

B1

เทคนิคลดอาการตาแห้ง
Last Update : 30 Jun 2014

B8

คุณแม่ควรทราบมะเร็งจอประสาทตา
Last Update : 30 Jun 2014

B7

เลือดออกในวุ้นลูกตา
Last Update : 30 Jun 2014

การรักษาผู้ป่วยไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงดีมาก่อน และไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิด
 
บริษัทในเครือ ที.โอ. กรุ๊ป                T.O jpg     logo to p      logo to L        logo to M      logo medica